LOADING

Como integrarse na rede

Que pautas deben seguirse para integrarse na rede?

As entidades interesadas en acceder a condición de entidade colaboradora deberán acreditar o interese no desenvolvemento do cooperativismo e da economía social, no apoio ao emprendemento ou no desenvolvemento local. Para formar parte da Rede Eusumo terán que:

 • 1. Elaborar unha solicitude formal que deberá ir acompañada dunha memoria explicativa que conteña como mínimo os seguintes aspectos:
  • Identificación da entidade, descrición do seu obxecto social
  • Descrición dos intereses que a moven a adherirse á Rede
  • Medios que poñerá a disposición da Rede
  • Copia do documento que acredite a personalidade xurídica da entidade.
 • 2. Presentar a solicitude formal acompañada da memoria de xeito telemático a través de https://sede.xunta.gal
 • 3. Unha vez que as entidades solicitantes teñan aceptada a súa solicitude de adhesión á rede, deberán formalizala mediante un convenio de colaboración que será subscrito entre a persoa titular da consellería competente en materia de traballo e a persoa que ostente a representación da entidade interesada.

Ver adxuntos